Рад силе електричног поља.Веза напона и јачине електричног поља – тест

Резултат теста

1. Ако се тело креће под дејством силе, кажемо да та сила:

2. Механички рад једнак је:

3. Формула за механички рад је:

4. Мерна јединица за рад је:

5. Енергија је способност тела да врши рад.
6. Мерна јединица за све видове енергије је:

7. Кинетичку енергију имају тела:

8. Гравитациону потенцијалну енергију имају тела која се налазе у гравитационом пољу Земље.

9. Формула за гравитациону потенцијалну енергију је:

10. Извршени рад једнак је промени механичке енергије тела.
11. Електрични потенцијал једнак је количнику потенцијалне енергије и количине наелектрисања тела у посматраној тачки поља.

12. Електрични потенцијал се означава са:

13. Формула за електрични потенцијал је:

14. Мерна јединица за електрични потенцијал је:

15. Електрични напон између две тачке електричног поља једнак је разлици потенцијала тих тачака.
16. Формула за израчунавање електричног напона је:

17. Мерна јединица за електрични напон је:

18. Рад електричне силе при померању наелектрисаног тела из једне у другу тачку поља једнак је производу количине наелектрисања тела и електричног напона између тих тачака.

19. Напон између две тачке електричног поља бројно је једнак раду који се изврши при премештању јединичног наелектрисања из једне у другу тачку поља.

20. Јачина хомогеног електричног поља једнака је количнику напона и растојања између наелектрисаних паралелних плоча.
21. Израчунати рад који врши електрична сила при премештању честице наелектрисања q=10 -7 C из тачке чији електрични потенцијал износи 800 V у тачку која има потенцијал 300 V.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ