Природни ресурси и привредни развој; друштвени услови привредног развоја и промене у структури привреде

Природни ресурси и привредни развој; друштвени услови привредног развоја и промене у структури привреде

1. Привреда се дели на производне и _______ (непроизводне) делатности.

2. Школство и здравство припадају _______ сектору.

3. _______ фактори су значајнији за развој привреде.

4. ________ делатности су делатности којима се човек бави ради обезбеђивања хране и неких сировина за индустрију.

5. Шта утиче на карактер пољопривредне призводње, правац и локацију саобраћајница?
6. Каква је подела природних ресурса према способности обнављања?

7. Обновљиви извори енергије су:

8. Привредне делатности се деле на привредне ____.

9. Главни извор енергије у Србији, али и у свету, представљају:

10. _______ коришћење природних ресурса подразумева умерено и контролисано коришћење природних ресурса, уз поштовање еколошких прописа.
11. Деведесетих година 20. века почела је ________, процес преласка са централизоване планске привреде на тржишну привреду.

12. Друштвени фактори који утичу на развој привреде су:

13. Неметаличне минералне сировине највише се користе у:

14. ________ је скуп свих делатности којима се људи баве да би задовољили своје основне и додатне потребе.

15. Већа запосленост у терцијарном сектору, у односу на претходна два сектора, одређује већи степен развијености једне земље.
16. Ако се поједини климатски елементи користе за производњу енергије, тада је реч о _______.

17. Непроизводне делатности које не остварују приходе припадају ________ сектору.

18. Пољопривреда, шумарство и лов и риболов припадају ______ сектору.

19. Земљиште истовремено представља и природни услов и ресурс.

20. Минералне сировине и минерални ресурси спадају у:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста