Koordinatni sistem II – test

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Koordinatni sistem II – test

Правоугли координатни систем – тест (7.р.)

Koordinatni sistem – test

Резултат теста

1. Y osa se zove i

2. X-osa se zove još i

3. Uređeni parovi (5,6) i (5,7) su jednaki.

4. Uređeni parovi (2,5) i (5,2) su jednaki.

5. Koordinate tačke Q su
6. Rastojanje između tačaka A(2,8) i B(−2,5) je

7. Koordinate tačke A na slici su

8. Koordinate tačke A na slici su

9. Koordinate tačke A na slici su

10. Odredi položaj tačke A(-2,-2)
11. Odrediti položaj tačke A(7,0) na slikama

12. Udaljenost tačaka A(0,5) i B(0,3) je

13. Udaljenost tačaka A(8,0) i B(3,0) je

14. Udaljenost tačke A(3,4) od koordinatnog početka je

15. Označena prava na slici u koordinatnom sistemu naziva se:
16. Označena prava na slici u koordinatnom sistemu naziva se:

17. Koje će biti nove koordinate tačke A (10, 20) ukoliko se tačka A pomeri za 20 na dole?

18. Koordinate tačke prikazane na slici su:

19. Imenuj kontinent, koji leži na 60° severne geografske širine i 120° istočne geografske dužine.

20. Imenuj kontinent, koji leži na 30° južne geografske širine i 135° istočne geografske dužine.
21. Imenuj kontinent, koji leži na 60° severne geografske širine i 120° zapadne geografske dužine.

22. Imenuj kontinent, koji leži na 45° severne geografske širine i 15° istočne geografske dužine.

23. Tačka A(-2,4) nalazi se

24. Tačka B ima koordinate

25. Ordinata tačke D iznosi
26. U paru koordinata (4,9) koji broj predstavlja y-koordinatu?

27. Tačka sa koordinatama (0,0) je poznata i kao ___

28. Neka je data tačka M (5,-4). Koliko je tačka M udaljena od x-ose?

29. Koordinate tačke, koja je simetrična tački D(-3,4) u odnosu na y-osu, su

30. Tačke (1 , -1) i (-1 , 1) leže u istom kvadrantu
31. Koje će koordinate imati četvrto teme pravougaonika?

32. Zadate su tačke A(−3, 4), B(1, −2). Tačka S koja​ je središte duži AB ima koordinate.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ