Круг – тест

Круг – тест

Krug i kružnica – osnovni nivo

Круг – контролни задатак

Iscrtavanje kruga – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Геометријски објекат који чине све тачне једне равни које су на растојању r од дате тачке О равни назива се ________.

2. Пречник круга је за 4cm дужи од његовог полупречника. Колики је пречник тог круга?

3. Две кружнице полупречника 4cm и 3cm додирују се изнутра. Израчунај растојање између центара ових кружница.

4. Кружницу обележавамо са:

5. Полупречник кружнице обележавамо са:
6. Тачка од које су све тачке кружнице једнако удаљене назива се _______ кружнице.

7. Страница правилног многоугла је a=6cm. Израчунај полупоречник уписане кружнице тог многоугла ако је он четвороугао. (Унети само број)

8. Централни угао је _________ од периферијског угла над истим луком.

9. Полупречник круга је 4cm. Одреди дужину тетиве која одговара периферијском углу чија је мера 90˚. (Унети само број)

10. Тетива AB круга К(О, 6cm) је дужине 96мм. Израчунај дужину тангентних дужи ТА и ТB овог круга ако је Т пресечна тачка тангенти круга у тачкама А и B кружнице. (Унети само број)
11. Израчунај обим круга чији је полупречник 3cm.

12. Израчунај обим круга ако је ако је полупречник 13,4cm.

13. Израчунај полупречник круга ако је обим тог круга 40π cm. (Унети само број)

14. Израчунај полупречник круга чија је површина P=169π cm². (Унети само број)

15. Обим круга је 22π cm. Израчунај површину тог круга. (Унети само број)
16. Обими два концентрична круга су 34, 54cm, односно 53,35cm. Израчунај површину прстена који оне формирају. (Узети π≈3,14)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ