Fizika i savremen svet – test (8.r.)

Fizika i savremen svet – test (8.r.)

Резултат теста

next

1. Na fotografiji je prikazan uređaj za

2. Fizika kondezovanog stanja ispituje_____

3. Razvoj kvantnih komjutera izučava_____ fizika.

4. Fizika plazme istražuje korišćenje plazme u industriji i tehnologije za dobijanje kontrolisane fuzije- tačno ili netačni

5. Nuklearna fizika i fizika elementarnih čestica objašnjava strukturu materije i shvatanje celog univerzuma- tačno ili netačno
6. Čime se bavi astronomija?

next

7. Na fotografiji je prikazan značaj fizike u ______.

8. Elektrotehnika je ______zasnovana na fizičkim zakonima za električne i magnetne pojave.

9. Nauka koja se bavi merenjem fizičkih veličina i procenom grešaka merenja naziva se _____.

10. Relativna greška merenja brojno je jednaka ______ apsolutne greške merenja i izmerene veličine.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ