Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Презент – тест

Стилске фигуре – тест

Глаголски облици – тест

Резултат теста

1. Глаголски облик глагола био сам пливао је:

2. Изабери прелазне глаголе.

3. Изабери облик футура II глагола ићи.

4. Изабери облике глаголског прилога садашњег.

5. Енклитички облици помоћног глагола јесам су:
6. Изабери тачан облик глаголског прилога садашњег:

7. Промена глагола по лицима зове се

8. Садашње време означава:

9. Изабери правилно написане речи.

10. Изабери правилно написане речи.
11. Изабери облик аориста глагола доћи.

12. Изабери глаголе свршеног вида.

13. Глаголи који истовремено могу бити и свршеног и несвршеног вида зову се_________.

14. Прости глаголски облици су:

15. Изабери неличне глаголске облике.
16. Изабери правилан облик глагола у императиву:

17. Изабери глаголски прилог прошли.

18. Глаголски начини су:

19. Глаголски облик глагола ношаху је

20. Изабери правилан облик глагола у презенту.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ