Глаголски облици – тест

Глаголски облици – тест

Презент – тест

Стилске фигуре – тест

Глаголски облици – тест

Резултат теста

1. Изабери прелазне глаголе.

2. Садашње време означава:

3. Изабери правилан облик глагола у императиву:

4. Изабери глаголски прилог прошли.

5. Глаголски начини су:
6. Глаголски облик глагола био сам пливао је:

7. Изабери тачан облик глаголског прилога садашњег:

8. Изабери облике глаголског прилога садашњег.

9. Изабери глаголе свршеног вида.

10. Изабери неличне глаголске облике.
11. Изабери правилан облик глагола у презенту.

12. Изабери облик футура II глагола ићи.

13. Глаголи који истовремено могу бити и свршеног и несвршеног вида зову се_________.

14. Изабери правилно написане речи.

15. Прости глаголски облици су:
16. Изабери правилно написане речи.

17. Глаголски облик глагола ношаху је

18. Енклитички облици помоћног глагола јесам су:

19. Промена глагола по лицима зове се

20. Изабери облик аориста глагола доћи.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ