Piramida – ravni preseci – test (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Piramida- ravni preseci

Резултат теста

1. Tačka u kojoj se spajaju sve bočne ivice piramide naziva se...

2. Piramide imenujemo prema...

3. Duž koja spaja vrh piramide i centar opisane kružnice oko mnogougla u osnovi je ...

4. Apotema je...

5. Ako je u osnovi piramide trougao onda se ta piramida sastoji od ...
6. Piramida je pravilna ako su sve bočne strane podudarni pravougaonici.

7. Osni presek piramidu deli..

8. Ako je u osnovi piramide pravougaonik i bočne strane su nagnute pod istim uglom na ravan osnove, onda je ta piramida...

9. Omotač prave pravilne šestostrane piramide se sastoji...

10. Ako je apotema pravilne četvorostrane prizme nagnuta prama ravni osnove pod uglom od 45° to znači...
11. Ako je bočna ivica (s) pravilne četvorostrane piramide nagnuta pod uglom od 60° na ravan osnove, onda je...

12. Visina može biti jednaka visini bočne strane ako je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ