Сферна огледала и конструкција ликова – тест

Резултат теста

1. Равна огледала користимо када желимо да добијемо лик који је исте величине и облика као предмет.

2. Угланчане сферне површине које одбијају светлосне зраке који падну на њих називају се:

3. Ако је унутрашња, удубљена површина дела сфере углачана и испред ње се налази предмет који се огледа, реч је о:

4. Ако је спољашња површина углачана, реч је о:

5. Сферна огледала карактеришу елементи:
6. Тачка у којој се налази центар сферне површине огледала и подједнако је удаљен од свих тачка огледала назива се:

7. Теме је средишња тачка огледала.

8. Одредити које од следећих тврдњи су тачне:

9. Удаљеност жиже од темена једнака половини полупречника кривине назива се:

10. Формула за израчунавање жижне даљине је:
11. Сви зраци паралелни са главном оптичком осом после одбијања од конкавног огледала пролазе кроз жижу.Ова жижа је:

12. Ако усмеримо зраке паралелно оптичкој оси на конвексно огледало, одбиће се тако да се љихови продужеци секу у жижи.Таква жижа је:

13. Конкавна огледала имају својство да:

14. Ковексна огледала имају својство да:

15. При конструкцији лика користе се карактеристични зраци.
16. Бројем 1 на слици је означен:

17. У општем случају лик може бити:

18. Какав ће лик настати код једног огледала зависи од:

19. Уколико знамо удаљеност предмета од темена огледала и жижну даљину, можемо израчунати:

20. Једначина сферних огледала је:
21. Реципрочна вредност жижне даљине једнака је збиру реципрочних вредности удаљености предмета и лика од темена огледала.

22. Уколико је лик имагинаран, l се узима са негативним предзнаком, а код конвексних огледала и жижна даљина има негативну вредност.

23. Однос величине лика и предмета је:

24. Предмет висине 3 cm налази се испред конкавног огледала полупречника кривине 18 cm на удаљености 15 cm од темена огледала.На ком растојању од темена огледала се налази лик тог предмета и колика је његова висина?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ