Četvorougao – zadaci za vežbanje

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Četvorougao – zadaci za vežbanje

Четвороугао и врсте четвороугла – тест

Резултат теста

1. Dva ugla paralelograma se razlikuju za 32°. Odredi veličinu tupog ugla tog paralelograma. (upiši odgovarajući broj)

2. Ako je oštar ugao jednakokrakog trapeza 32°. Tada njegov tup ugao iznosi:

3. Visine povučene iz tupog ugla paralelograma ABCD obrazuju ugao od 48°. Veličina oštrog ugla tog paralelograma iznosi

4. Dužina srednje duži trapeza čije su osnovice 24 cm i 10 cm iznosi:

5. Dužina kraće osnovice jednakokrakog trapeza sa slike iznosi:
6. Na osnovu date slike odredi veličinu ∡D romba ABCD:

7. Odredi obim romba sa slike:

8. Dijagonala romba sa stranicom obrazuje ugao od 23°. Veličina tupog ugla romba iznosi:

9. Dužina kraćeg kraka pravouglog trapeza ABCD iznosi 7cm. Dužina njegove duže osnovice je 12 cm. Tup ugao ovog trapeza je 135°. Dužina kraće osnovice ovog trapeza iznosi:

10. Deltoid je trapezoid koji:
11. Kraća osnovica trapeza ima dužinu 11cm, a dužina njegove srednje duži je 19 cm. Dužina duže osnovice iznosi :

12. Trapez je četvorougao koji:

13. Dijagonala BD pravouglog trapeza ABCD ( ∢A=90°) obrazuje sa kraćim krakom ugao od 66°. Ako je CD=BC tada oštar ugao ovog trapeza iznosi : (unesi odgovarajući broj)

14. Na osnovu date slike odredi dužinu dijagonale pravougaonika:

15. Ako je ugao α=53°u paralelogramu ABCD tada su ostali njegovi uglovi:
16. Odredi ugao ECB u jednakokrakom trapezu sa slike ako je CE∥AD:

17. Veličine nepoznatih uglova β i δ trapeza sa slike iznose:

18. Dijagonale pravougaonika obrazuju ugao od 66°. Koliko iznosi ugao kojeg dijagonala obrazuje sa VEĆOM stranicom pravougaonika

19. Ugao δ deltoida ABCD sa slike iznosi:

20. Prava p prolazi kroz tačku A i seče stranicu CD u tački P. Odredi veličinu oštrog ugla tog paralelograma ako je ∡APD=38° i ako je AD=DP. (upiši odgovarajući broj)
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ