Површина троуглова и четвороуглова

Резултат теста

1. Допуни: 1cm²=___mm²

2. Допуни: 1m²=____cm²

3. Допуни: 1dm²=___cm²

4. 1m²=1000 000mm²

5. Површина правоугаоника чије су странице a и b једнака је:
6. Израчунај површину првоугаоника чије су странице a=18cm, b=22,5cm.

7. Колико боје је потребно за фарбање пода учионице димензија 10m i 16m ако се за 10m² утроши 0,5kg боје? (Унети само број)

8. Формула P=ah=bh користи се за израчунавање површине:

9. Израчунај површину паралелограма ако је a=3,2cm a h=2,5cm. (Унети само број)

10. Ако је површина паралелограма 56cm², а страница а=8cm, израчунај висину која одговара страници а.
11. Странице паралелограма су а=15cm, b=6cm, а висина која одговара страници а је 4cm, колика је висина која одговара страници b? (Унети само број)

12. Површина троугла је 102cm², а страница а=12cm. Израчунај висину која одговара страници а. (Унети само број)

13. Површина правоуглог троугла је 97,5 cm², а једна катета је дужине 7,8cm. Одреди дужину друге катете.

14. Формула P=(a+b)/2∙h користи се за израчунавање површине:

15. Површина трапеза је 56cm², а основице су а=12cm i b=4cm. Израчунај висину тог трапеза. (Унети само број)
16. Дужине основице правоуглог трапеза су 18cm и 8cm, а нормални крак је дужине 5cm. Израчунај површину тог трапеза.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ