Атом и структура атома – тест

Атом и структура атома – тест

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод.

Атом и структура атома – тест

Резултат теста

1. Број који се додаје испред хемијског симбола и означава број атома елемената је __________.

2. Масени број означава се словом:

3. Колико има периода у Периодном систему?

4. „Fe” je хемијски симбол:

5. Најситнија недељива честица која изграђује супстанце је ______.

6. Последњи заузет енергетски ниво атома неког елемента се назива _________ ниво.

7. Хемијски симбол угњеника је:

8. Водоник, азот, угљеник, бром, спадају у:

9. Распоред електрона у електронском омотачу зависи од:

10. Електорни су:

11. Релативна атомска маса нема јединицу.

12. Најбројнију групу елемената чине:

13. Енергетски нивои обележавају се бројевима од:

14. Атоми се разликују:

15. Знаци којима се хемијски елементи представљају у скраћеном облику су хемијски _______.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ