Kovalentna veza, građenje molekula jedinjenja- Test za 7. razred

Kovalentna veza, građenje molekula jedinjenja- Test za 7. razred

1. Kako nazivamo elektrone iz poslednjeg energetskog nivoa?

2. Atomi drugih elemenata između sebe stvaraju veće čestice koje nazivamo:

3. Koji elementi grade kovalentne veze?

4. Na kojoj od navedenih slika je prikazana strukturna formula molekula?

5. Zbog čega atomi plemenitih gasova veoma teško stupaju u hemijske reakcije?
6. Valentne elektrone prikazujemo pomoću:

7. Ako kovalentnu vezu grade isti atomi nemetala nastaće:

8. Kovalentna veza nastaje:

9. Da li na osnovu valentnog elektrona možemo da zaključimo kojoj grupi periodnog sistema pripada određeni atom?

10. Polarnu kovalentnu vezu formiraju:
11. Stabilan oktet ima atom:

12. Sposobnost atoma da privlači zajednički elektronski par je:

13. Kovalentna veza može biti:

14. Maksimalan broj valentnih elektrona je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста