Vektori – test

Vektori – test

Резултат теста

1. Koji je vektor prikazan na slici?

2. Vektor je usmeren pravac.

3. Vektor 0 nazivamo:

4. Vektori imaju isti pravac ako leže na istoj pravoj.

5. Vektor je određen s ......?
6. Suprotni vektori imaju __________ smer.

7. Vektori imaju isti __________ ako leže na istim ili paralelnim pravima.

8. Koja je od sledećih izjava je tačna?

9. Šta važi za vektore kojima zamenjujemo početnu i završnu tačku? Više od jednog odgovora je tačno.

10. Nulti vektor je:
11. Ako dva vektora drže da su suprotni, to znači da:

12. Vektor SR jednak je vektoru:

13. U pravilnom šestouglu ABCDEF, vektor ES , jednak je vektoru:

14. U pravilnom šestouglu, vektor ED

15. Koji od sledećih vektora su kolinearni vektoru AB ? (imaju isti pravac)
16. Vektori na slici iste su orijentacije.

17. Koji su vektori jednaki vektoru BS?

18. U pravilnom šestouglu na slici, kako se razlikuju vektori a i b

19. Odredi istinite tvrdnje.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ