Trougao -sistematizacija

Trougao -sistematizacija

Podudarnost trouglova – provera

Trougao – provera

Trougao – stranice i uglovi

Резултат теста

1. Ako je obim jednakostraničnog trougla jednak 66cm, onda je jedna njegova stranica jednaka...

2. Ako je obim jednakokrakok trougla 24cm i njegova osnovica 10 cm onda je dužina kraka ...

3. Za koji trougao kažemo da je pravougli?

4. Odredi vrstu trougla sa slike.

5. Odredi vrstu trougla sa slike:
6. Koliko iznosi nepoznati ugao u trouglu sa slike?

7. Kolike su mere nepoznatih uglova trougla na slici?

8. Kakav je trougao sa slike?

9. Svaki trougao može imati:

10. Zbir unutrašnjih uglova trougla iznosi:
11. Dva ugla trougla iznose α = 64°25', β = 37°50', onda treći ugao γ iznosi:

12. U pravouglom trouglu, jedan oštri ugao je pet puta veći od drugog, onda su veličine tih oštrih uglova:

13. Postoji li trougao čije stranice imaju dužine: 9cm, 22cm, i 11cm:

14. Ako su uglovi trougla α, β i γ i stranice a, b i c tako da je nasuprot uglu α stranica a, nasuptot uglu β stranica b, i nasuprot uglu γ stranica c, i α=60°, β=50° onda je najkraća stranica:

15. Naspram jednakih stranica trougla nalaze se:
16. Šta je trougao?

17. Kako se zove trougao koji ima dve stranice jednake?

18. Koje rečenice su tačne?

19. Koliko najviše tupih uglova može da bude u trouglu?

20. Koliko najviše oštrih uglova može biti u trouglu?
21. Trougao sa slike je:

22. ΔABC ugao α=35° ,β=70°

23. Označi trojke brojeva koje mogu da čine mere stranica trougla:

24. Ako su dužine stranica trougla 5 cm i 9 cm, u kojim "granicama" je dužina treće stranice tog trougla?

25. Odredi vrstu trougla prema uglovima kod koga je zbir dva unutrašnja ugla 70ᵒ.
26. Spoljašnji ugao na osnovici jednakokrakog trougla je 116ᵒ, koliki je unutrašnji ugao pri vrhu tog trougla?

27. U trouglu ABC α=75°, β=45° najkraća stranica je stranica naspram ugla beta.

28. Odredi vrstu trougla prema stranicama ako je jedan unutrašnji ugao tog trougla 140° i jedan spoljašnji ugao 160° .

29. α=2x, β=3x, γ=4x su unutrašnji uglovi trougla, kolika je mera γ ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ