Сила трења – тест

Резултат теста

1. Отпор који подлога пружа телу које се по њој креће назива се:

2. Сила трења делује супротно од смера кретања.

3. Имеђу чврстих тела јављају се:

4. Сила која се јавља при узајамном померању додирних површина тела назива се:

5. Када делујемо на предмет силом малог интензитета та сила се назива:
6. Што је већа сила деловања, већа је и сила статичког трења.

7. Сила трења не зависи од величине додирне површине и подлоге.

8. Између точкова и подлоге јавља се:

9. Величина која карактерише утицај врсте материјала на силу трења назива се:

10. Интензитет силе трења зависи од углачаности додирних површина тела и подлоге, као и од врсте супстанције од којих су тела и подлога изграђени.Та зависност се исказује:
11. Сила којом тело притиска подлогу у правцу нормале назива се:

12. Формула за израчунавање силе трења је:

13. Сила трења бројно је једнака производу коефицијента трења и нормалне силе којом тело делује на подлогу.

14. Када се тело креће по хоризонталној подлози под дејством хоризонталне силе, сила трења се рачуна по формули:

15. Јединица за коефицијент трења (μ) је:
16. Сила којом орман делује на хоризонталну подлогу износи 1kN.Измерена сила трења приликом гурања ормана по подлози је 500 N.Колики је коефицијент трења?

17. Теа гура чамац по води силом од 100N, тако да чамац иде константном брзином.Колику силу отпора прави вода?

18. Teло тежине 10N мирује на хоризонталној подлози.Ако је коефицијент трења између тела и подлоге 1, одредити силу трења приликом клизања тела.

19. Колика је сила трења између пластичне флаше масе 100g напуњене литром воде која клиза по хоризонталној подлози, ако је коефицијент трења између флаше и подлоге 0,5?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ