Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija – test za 8. razred

Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija – test za 8. razred

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija – test za 8. razred

1. Koji koeficijent treba dopisati ispred azotne kiseline u reakciji: N2O5+H2O→HNO3?

2. Da li pri fizičkoj promeni supstance dobijamo novu supstancu?

3. Pri hemijskim reakcijama neutralizacije nastaju:

4. Većina nemetala gradi dvoatomne molekule.

5. Sumpor, fosfor i ugljenik u okviru nemetala su izuzeci jer:

6. Ispravna jednačina hemijske reakcije analize vode je:

7. U reakciji sagorevanja šibice, reaktanti su:

8. Metali ne grade dvoatomne molekule i zato nemaju indeks.

9. Ukoliko se neke supstance pomešaju i ne dođe do hemijske reakcije nastaju:

10. Kako se nazivaju supstance koje se nalaze na početku hemijske reakcije?

11. Reaktanti u hemijskoj reakciji oksidacije sumpora do sumpor(IV)oksida su:

12. Reaktanti u reakciji su natrijum i kiseonik, a kao proizvod nastaje natrijum-oksid. Koja od navedenih hemijskih jednačina je ispravna?

13. Šta se koristi za izjednačavanje broja atoma sa leve i desne strane reakcije?

14. Bazni oksidi u reakciji sa vodom grade:

15. Hemijske reakcije u kojima od jednostavnijih supstanci nastaju složenije se nazivaju:

16. Hemijska reakcija neutralizacija natrijum-hidroksida do sumporne kiseline je:

17. Obeležiti jednačinu hemijske reakcije u kojoj su reaktanti kalcijum-oksid i voda.

18. Primer za hemijsku promenu supstance je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста