Realni brojevi i Pitagorina teorema – test

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Realni brojevi i Pitagorina teorema – test

Matematika, Pitagorina teorema

Резултат теста

1. Označi tačan odgovor 14² =

2. (−17)² =

3. Označi tačan odgovor −12²=

4. Označi tačan odgovor 0,19² =

5. Označi tačan odgovor √25=
6. .

7. .

8. Reši jednačinu i upiši broj koji je rešenje (x+3)²=81

9. Reši jednačinu i upiši broj koji je rešenje (x−7)² =289

10. .
11. .

12. Izračunaj površinu pravouglog trougla čija je jedna kateta 5 cm, a hipotenuza 13 cm. Površina tog trougla je _________cm².

13. Izračunaj obim pravouglog trougla čija je jedna kateta 12 cm, a hipotenuza 15 cm. Obim tog trougla je __________cm.

14. Osnovica jednakokrakog trougla je 30 cm, a krak 17 cm. Površina tog trougla je ____________cm².

15. Osnovica jednakokrakog trougla je 8 cm, a krak 5 cm. Površina tog trougla je ____________cm²
16. .

17. Jednakokraki trapez ima osnovice dužine 16cm i 4cm, a krake dužina 10 cm. Visina tog trapeza je __________cm.

18. Jednakokraki trapez ima osnovice dužine 16cm i 4cm, a krake dužina 10 cm. Površina tog trapeza je __________cm².

19. .

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ