Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон – тест

Резултат теста

1. Рад при премештању наелектрисања из једне у другу тачку електричног поља једнак је:

2. Формула за израчунавање рада је:

3. Снага је извршени рад у јединици времена.Означава се са словом:

4. Мерна јединица за снагу је:

5. Формула за израчунавање снаге је:
6. На слици је дата формула за израчунавање:

7. Електрична струја испољава следећа дејства:

8. Количина топлоте је енергија коју тело прими или преда у топлотној размени са околином.Означава се са словом:

9. Мерна јединица за количину топлоте је:

10. Унутрашња енергија тела једнака је збиру кинетичке и потенцијалне енергије његових молекула.
11. Унутрашња енергија тела:

12. Одредити које од следећих тврдњи су тачне:

13. Електрична енергија се од извора преноси до потрошача.

14. Рад који изврши електрична струја једнак је производу напона у посматраном делу струјног кола, јачине струје и времена њеног протицања.

15. Брзина којом се електрична енергија претвара у друге видове енергије мери се:
16. Снага електричне струје једнака је:

17. Формула за израчунавање снаге електричне струје је:

18. Количина топлоте која се ослободи у проводнику сразмерна је квадрату јачине струје, електричној отпроности проводника и времену протицања струје.Реч је о:

19. Формула за израчунавање Џул-Ленцовог закона је:

20. Израчунати јачину струје у решоу снаге 1200 W ако је прикључен на стални извор напона од 220 V.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ