Proizvodnja, transformacija i prenos električne energije – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Postrojenja za proizvodnju električene energije zovu se:

2. Mašine koje pretvaraju mehaničku energiju u električnu su:

3. Na generatoru postoje koja osnovna dela:

4. Rotor je?

5. Nepokretni deo u obliku šupljeg valjka koji ima magnetna svojstva je?
6. Da bi generator proizvodio električnu energiju koja pogonska mašina mora da okreće rotor?

7. U zavisnosti od energije koja pokreće turbine, postoje i različite elektrane a to su:

8. Kod hidroelektrane voda deluje velikom silom na lopatice turbine i obrćenjen rotor.

9. Koje se vrste turbina koriste u hidroelektranama:

10. Za protočne elektrane, sa manjom visinom i velikom količinom vode se koriste koje turbine?
11. Peltonove turbine se koriste za?

12. U zavisnosti od količine vode i visine s koje ona pada, postoje koje hirdroelektrane?

13. Hidroelektrana koje se grade na velikim rekama, brane su niske, pad vode je relativno mali, ali samim proticanjem velike količine vode dobija se velika količina energije, koriste Kaplanove turbine su?

14. Akumulacione hidroelektrane?

15. Hidroelektrane ne troše gorivo za rad, pa je proizvedena električne energija jeftina. Međutim, njihova izgradnja je skupa.
16. Elektrane kod kojih se generatori pokreću toplotnim motorom, kao što su: Parne turbine, dizel-motori, gasne turbine i sl. kao gorivo koriste ugalj (najčešće), naftu, plin su:

17. Termoelektrane u kojima se toplotna energija potrebna za rad turbina proizvodi u nuklearnom reaktoru, i to cepanjem jezgra atoma su:

18. Fisija podrazumeva?

19. Električna energija se prenosi dalekovodima naponskih nivoa od:

20. Da bi se električna energija mogla prenositi na veće udaljenosti uz elektrane su izgrađene trafostanice koje povećavaju napon na 380, 220, 110 kilovolta.
21. Transformator se sastoji iz:

22. Razgranati sistem dalekovoda i transformatorskih stanica pomoću kojeg se prenosi i razvodi električna energija naziva se električna mreža prenosa.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ