Python – test

Python – test

Резултат теста

1. Brojevi su parni...

2. Napiši koji relacioni operator nedostaje u programu. Program proverava za dva uneta broja da li su jednaki ili različiti.

3. Nareba if u prevodu znači

4. Koji od ovih znakova predstavlja različitost (nije jednako)?

5. if a%7==0: predstavlja uslov
6. a==10 naziva se

7. Dopuni sledeću naredbu ako je a cijeli broj: a=____(input("Upiši stranicu a:"))

8. Šta nedostaje?

9. Naredbu if koristimo kada nam u programu treba...

10. U naredbi if x>10, x>10 je?
11. Ako uradim domaći i učim za ispit, dobiću 5. To je logički operator

12. If...elif...else označava

13. Ako je a=5 i b=7, šta će biti rezultat računarskog programa

14. Šta će se ispisati na ekranu ako se upišu brojevi: 12 i 5

15. Svaka linija koda je označena brojem. Koja linija koda ima grešku ( upisati samo broj).
16. Kojom naredbom spremamo celi BROJ u varijablu X? Označi ispravno napisanu naredbu.

17. Odaberi naredbu za grananje.

18. Nakon pisanja naredbe if upisujemo

19. Ako se u algoritmu nalazi naredba odluke oblika ako...onda...inače takav algoritam zove se

20. Naredbe koje slijede iza naredbe if izvršavaju se ako...
21. Šta ćemo koristiti u zadatku "Ako je učitani broj veći od 5 ispiši reč SUPER. U suprotnom ispiši VIŠE SREĆE DRUGI PUT."

22. Znak za pridruživanje neke vrednosti varijabli je:

23. Relacijski operator za jednako je

24. Naredba u Python-u za deljenje je

25. Naredba oblika a=40 zove se
26. Sve naredbe koje želimo ponoviti unutar petlje moraju biti

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ