Појам привреде, привредна делатност и привредни сектори

Појам привреде, привредна делатност и привредни сектори

1. Демографске одлике, као што су __________ и _________ утичу на развој привреде.

2. Најстарија привредна делатност је:

3. Који су то природни фактори који утичу на развој привреде?

4. _______ обухвата узгој домаћих животиња.

5. Здравство, култура и наука припадају квартарном сектору.
6. Шумарство и лов и риболов припадају:

7. Примарном сектору припада:

8. Терцијарном сектору припадају:

9. На развој пољопривреде утичу:

10. _______ је скуп различитих делатности које служе за задовољавање потреба људи. Обухвата производњу и расподелу материјалних добара, као и пружање услуга.
11. Привреда се дели на привредне _______.

12. Означити друштвене факторе који утичу на развој привреде:

13. Индустрија, грађевинарство, рударство и производно занатство припадају:

14. Мелиорација, механизација и хемизација су мере које човек примењује у пољопривреди ради бољих приноса.

15. ________ обухвата обраду земљишта и гајење биљних култура.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста