Подела глаголских облика – тест

Подела глаголских облика – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Како делимо глаголске облике према начину грађења?

2. Глагол ГЛЕДАТИ у 1. лицу множине перфекта гласи:

3. Облик БЕХУ ПРОЧИТАЛИ гради се од:

4. Инфинитив је нелични глаголски облик.

5. Презент је сложен глаголски облик.

6. Означи глаголски вид (свршени, несвршени) и род (прелазни, непрелазни, повратни) глагола НАПИСТИ:

7. У низу глагола означи ПЕРФЕКАТ:

8. Нелични глаголски облици не разликују _____.

9. Означи облик који не приапда низу:

10. Облик БУДЕШ ПРОЧИТАЛА гради се од:

11. Означи правилно написане облике футура првог:

12. Од понуђених глаголских облика заокружи оне који се односе на ПРОШЛОСТ:

13. У српском језику има___ глаголских облика:

14. Како називамо личне глаголске облике који имају временско значење?

15. Лични глаголски облици разликују ____ и деле се на ___________и начине.

16. Глагол ГЛЕДАТИ у 3. лицу једнине имперфекта гласи:

17. ________ глаголски облици састоје се од једне речи и не садрже помоћни глагол.

18. Означи правилно написану реченицу:

19. Изабери глаголски облик који спада у категорију временима:

20. За облик БУДЕШ ПРОЧИТАЛА одреди лице и број:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста