Многоугао

Резултат теста

1. Колико темена има многоугао код кога је укупан број дијагонала једнак броју његових страница?

2. Израчунај збир унутрашњих углова петоугла.

3. Правилни четвороугао је __________.

4. У конвексном многоуглу има 90 дијагонала. Који је то многоугао?

5. Да ли постоји правилан многоугао код кога је унутрашњи угао шест пута већи од спољашњег угла?
6. Израчунај збир унутрашњих углова седамнаестоугла

7. Колико страница има многоугао код кога се из једног темена може повући d дијагонала: d=5; d=12; d=25.

8. Одреди број темена правилног многоугла чији је централни угао 30˚.

9. Одреди број страница многоугла ако је збир његових унутрашњих углова 540˚.

10. Одреди укупан број дијагонала многоугла ако се из једног темена многоугла може повући 8 дијагонала.
11. Колико има страница многоугао чији је укупан број дијагонала 35?

12. Који многоугао има осам пута више дијагонала него што има страница?

13. Постоји ли осмоугао чији су спољашњи углови 115˚, 53˚, 26˚, 18˚, 48˚, 39˚, 32˚ и 29˚?

14. Нацртај произвољан петоугао ABCDE и напиши парове његових суседних страница.

15. Колико двочланих подскупова има скуп од педесет елемената?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ