Многоугао

Резултат теста

1. Уколико је n= a)12; б)4; в)15, колико су dn и Dn?

2. Колико темена има многоугао код кога је укупан број дијагонала једнак броју његових страница?

3. Израчунај површину квадрата, ако је обим

4. Код ког многоугла је укупан број његових дијагонала 5 пута већи од броја дијагонала које се могу повући из једног темена?

5. Нацртај произвољан петоугао ABCDE и напиши парове његових суседних страница.
6. Одредити укупан број дијагонала ногоугла код кога је разлика збир унутрашњих углова и збира спољашних углова једнака 900˚.

7. Израчунај збир унутрашњих углова петоугла.

8. Одреди број страница многоугла ако је збир његових унутрашњих углова 540˚.

9. Колико оса симетрије има правилан двадесетоугао?

10. Одреди број темена правилног многоугла чији је централни угао 30˚.
11. Правилни троугао је _________ троугао.

12. Колико страница има многоугао код кога се из једног темена може повући d дијагонала: d=5; d=12; d=25.

13. Одреди број страница многоугла ако је збир његових унутрашњих углова 360˚.

14. Израчунај број свих дијагонала многоугла ако тај многоугао има n страница: а) n=6; б)n=13; в)n=20; г)n=23

15. Постоји ли осмоугао чији су спољашњи углови 115˚, 53˚, 26˚, 18˚, 48˚, 39˚, 32˚ и 29˚?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ