Многоугао – контролни задатак

Резултат теста

1. Одредити тачне тврдње назива значајних тачака троугла.

2. Троугао код ког се све значајне тачке поклапају је:

3. Ако се из једног темена многоугла може повући 9 дијагонала, онда је број страница тог многоугла:

4. Мера спољашњег угла правилног десетоугла је:

5. Дужина полупречника уписане кружнице правилног шестоугла је 2√3cm.Израчунати обим тог шестоугла.
6. Збир унутрашњих углова многоугла је 1800°.Одредити број темена тог многоугла.

7. Обим правилног троугла је 24cm.Израчунати површину тог троугла.

8. Један унутрашњи угао правилног многоугла је 150°.Израчунати збир унутрашњих углова тог многоугла.

9. Израчунати централни и унутрашњи угао правилног многоугла који има укупно 170 дијагонала.

10. Дата су четири унутрашња угла петоугла:112°, 121°, 93°, 89°.Одредити меру петог угла тог петоугла.
11. Збир једног унутрашњег угла и два спољашња угла правилног многоугла износи 240°.Израчунати обим тог многоугла ако је његова површина 54√3cm2.

12. Израчунати број дијагонала који полазе из једног темена многоугла чији је збир унутрашњих углова 3240°.

13. Израчунати обим и површину правилног многоугла чија је страница 2cm и збир унутрашњих углова 720°.

14. Мера унутрашњег угла правилног десетоугла је:

15. Укупан број дијагонала осмоугла је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ