Merenje i kontrola – pojam i primena mernih sredstava – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Najčešće mere su:

2. Da bi radni predmet doveli do određenog kvaliteta, neophodno je pri njegovoj izradi, povremeno ga meriti i kontrolisati.

3. Upoređivanje veličine koja se meri sa odgovarajućim sistemom mera, pri čemu se dobija vrednost izmerene veličine je:

4. Upoređivanje, ali se pri tome ne dobijaju nikakve brojne vrednosti, već se samo utvrđuje da li je radni predmet u okviru određenih granica podrazumeva:

5. Merenje može da bude:
6. Tačnost merenja zavisi od tačnosti i karakteristika merila.

7. Glavne karakteristike merila i mernog uređaja su:

8. Naziv za osnovnu veličinu: termodinamička temperatura, je?

9. Simbol za osnovnu veličinu: vreme, je?

10. Simbol za osnovnu veličinu: dužina, je?
11. Koje je metoda merenja, kada direktno na mernom instrumentu očitavamo merenu veličinu?

12. Merna veličina se proučava na bazi izmerene druge merne veličine a koja je u vezi sa prvom, predstavlja koji metodu?

13. U merila sa direktnim očitavanjem vrednosti spadaju:

14. U merila za posredna merenja i upoređivanjem spadaju:

15. Na slici pod brojem 1 se nalazi?
16. Fiksna ili jednostruka merila poznata i pod imenom kalibri su merni etaloni sa kojima se vrše uporedna merenja.

17. Fiksna merila koja se najviše koriste u kontroli su:

18. Na prikazanoj slici pod rednim brojem 4 se nalazi?

19. Kada želimo da izmerimo koliko je nešto dugačko ili široko, koliko je neko visok ili koliko je nešto udaljeno, koristimo:

20. Osnovna jedinica za dužinu je:
21. U pribor za merenje dužine spadaju:

22. Uglomeri služe za direktno očitavanje ugla u stepenima.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ