Израчунавања на основу хемијских реакција – тест

Израчунавања на основу хемијских реакција – тест

Карбоксилне киселине – тест

Количина супстанце – тест

Kalcijum – svojstva i primena – test za 8. razred

Metali; fizička svojstva metala – test za 8. razred

Резултат теста

1. NA у датој формули представља:

2. Колико је потребно mol молекула водоника за добијање 1,2mol молекула метана?

3. На основу дате реакције одредити колико је mol атома магнезијума потребно за реакцију са 2mol молекула кисеоника.

4. Какав је однос маса реактаната у датој реакцији, редом?

5. Стехиометријска израчунавања се користе за:
6. Шта је тачно?

7. Колико износи маса 0,1мол амонијака?

8. Грчка реч стехиометрија има значење:

9. Колико је молова кисеоника реаговало са 0,4g водоника ако је у реакцији добијено 3,6g воде?

10. Коефицијенти у једначини могу да се тумаче као број молова.
11. Колико износи маса кисеоника за добијање 2,04g алуминијум-оксида из елемената?

12. Хемијска израчунавања се користе искључиво за индустријску производњу.

13. Ако реагује 5 mola молекула кисеоника са одговарајућом количином молекула водоника, колико износи количина настале воде?

14. Шта је мол?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ