Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Коју гласовну промену запажаш у примерима БРАЋА, РОЂЕНДАН, ОЦЕЊИВАЊЕ?

2. Коју гласовну промену уочаваш у речи БЕКСТВО?

3. Правилно треба писати:

4. У компаративима ЉУЋИ, ТИШИ, БЕЉИ И ТАЊИ десила се гласовна промена:

5. У речи ПРЕХРАМБЕНИ извршена је гласовна промена:

6. У придевима ЈАЧИ, ВИШИ, БРЖИ извршена је гласовна промена...

7. Небеса над нама била су ОБЛАЧНА и тмурна. Које две гласовне промене запажаш у подвученој речи?

8. Означи речи код којих је крајње О настало од Л.

9. Означи две реченице у којима нема грешака.

10. У генитиву једнине именице ГЛЕДАЛАЦ извршене су две гласовне промене. Које?

11. Препознај гласовну промену у упитној заменици у дативу КОМ (којем).

12. Означи правилно написане речи:

13. Препознај гласовну промену у речи ТОБЏИЈА (топ+џија).

14. Препознај гласовну промену у речи ЂАЦИ (ђак+и).

15. У компаративу придева блед - БЛЕЂИ уочавамо гласовну промену:

16. Обележи речи у чијим се облицима врши непостојано а.

17. Која гласовна промена је извршена у речи СТАМБЕНИ.

18. Одреди пример у чијем се облику суперлатива не губи удвојени сугласник:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ