Наелектрисавање тела и елементарна количина наелектрисања – тест

Резултат теста

1. Наелектрисана тела увек делују електричном силом.

2. Уколико су наелектрисања истог предзнака, тела се одбијају, док се она различитом врстом наелектрисања привлаче.

3. Најмања јединица материје која дефинише хемијске елементе. Материја у чврстом, течном, гасовитом стању, или у облику плазме састоји се од неутралних или јонизованих атома.Реч је о:

4. Стабилна целина удружених атома коју чине атоми повезани електронима у ковалентној вези.Може се састојати од атома истих елемената.Реч је о:

5. Атоми и молекули су градивни елементи супстанције, тј. најситнији делови који задржавају њена својства.
6. Молекули су саграђени од:

7. Атоми су сачињени од:

8. У аутомском језгру се налазе две врсте честица.То су:

9. Да ли протони чине електронски омотач?

10. Одредити које од следећих тврдњи су тачне:
11. Величина која нам показује колико је неко тело (честица) наелектрисано, односно колико је његово наелектрисање, назива се:

12. Најмања количина наелектрисања једнака је наелектрисању једног електрона (или протона) и представља:

13. Мерна јединица за количину наелектрисања је:

14. Елементарно наелектрисање износи:

15. У атому се налази једнак број електрона и протона тако да су атоми:
16. Уколико одређен број електрона напусти тело, јавља се мањак негативног, односно вишак позитивног наелектрисања.

17. Процес наелектрисања тела одвија се раздвајањем наелектрисања или преласком електрона с једног на друго тело.

18. Тело је позитивно наелектрисано ако има већи број протона него:

19. Тело је негативно наелектрисано ако има већи број електрона него:

20. Електрично неутрално тело има једнак број протона и електрона.
21. Наелектрисано тело је примило или отпустило одређен број електрона, његову укупну количину наелектрисања израчунавамо:

22. У зависности од тога да ли електрони могу слободно да се крећу кроз тела или не, материјали се деле на:

23. Трењем се могу наелектрисати:

24. Додиром се врши наелектрисање метала.

25. Електростатичка индукција је:
26. Да бисмо утврдили да ли је неко тело наелектрисано, користимо:

27. Наелектрисање се не може створити нити уништити, укупна количина наелектрисања је стална. Реч је о:

28. Колико је електрона прешло са наелектрисаног тела на неутралну шипку ако је после њиховог додира шипка била наелектрисана количином наелектрисања од 8∙10-17 C?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ