Geometrijski oblici – test (5.r.)

Geometrijski oblici – test

Резултат теста

1. Trougao čije su dve stranice jednakih dužina zove se

2. Obim jednakostraničnog trougla je

3. Prema veličinama unutrašnjih uglova trougao može biti:

4. Najduža stranica pravouglog trougla se naziva:

5. Da li postoji jednakostranični tupougli trougao?
6. Vrhovi pravougaonika koji pripadaju istoj stranici zovu se__________ uglovi.

7. Susedni vrhovi pravougaonika su:

8. Suprotne strane pravougaonika su:

9. Stranice pravougaonika koje nemaju zajednički vrh nazivaju se __________ stranice.

10. Svi unutrašnji uglovi pravougaonika su pravi uglovi.
11. Dužina koja spaja suprotna temene pravougaonika naziva se __________.

12. Svaki kvadrat je pravougaonik.

13. Na kojoj od navedenih slika se nalazi kvadrat?

14. Koji od navedenih predmeta ne predstavlja pravougaonik?

15. Ako treba da kupimo farbu za farbanje zidova u stanu, moramo da znamo...
16. Koji od sledećih trouglova ima najveći obim?

17. Treba da izračunamo dužinu stranice jednakostraničnog trougla. Kako ćemo to da uradimo?

18. Kako ćemo izračunati obim kvadrata sa slike?

19. Na slici se nalazi...

20. Oznaka za krug je malo slovo __.
21. Deo ravni omeđen krugom, uključujući sve tačke kruga, naziva se...

22. Dužina koja povezuje centar kruga i tačku koja pripada krugu naziva se___________ kruga.

23. Na slici se nalazi...

24. Parče pice predstavlja...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ