Енглески језик: Иницијални тест (5.р.)

Енглески језик: Иницијални тест

Резултат теста

1. Tim can run _______ than Marta.

2. He is feeling really ______ today.

3. What time is it?

4. What time is it?

5. Упитни облик Present simple tens-а градимо:
6. What is this place called?

7. What time is it?

8. The Present Continuous је:

9. Штиклирај правилне компарације:

10. The spring months are:
11. Штиклирај придеве који имају неправилну компарацију:

12. Штиклирај реч која одговара слици изнад.

13. Који прилози и фразе за учесталост су карактеристичнe за Present Simple tense?

14. Present Continuous се употребљава за радње:

15. Како гласи глагол GO у трећем лицу једнине презента?
16. The computer is ____ the desk.

17. Past Simple form of the verb GO is:

18. Present simple tense је:

19. I _______ to music every day.

20. Past Simple користимо да опишемо радње које су се десиле и завршиле у прошлости.
21. How is the weather?

22. The flowers are _____ the vase.

23. Штиклирај реченице написане у Present Continuous Tens-у.

24. What's the weather like?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ