Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta – sistematizacija (5.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta- sistematizacija

1. Sila gravitacije deluje jače:

2. Zemljište nastaje delovanjem:

3. Količina svetlosti se ______ sa dubinom vode.

4. Koliko procenata kiseonika ima u vodenoj sredini?

5. Pluća su organi za disanje kod:
6. ________ je sposobnost zemljišta da organizmima obezbedi dovoljno vode, kiseonika, neorganskih i organskih materija kao i da se razlaganje uginulih organizama neprekidno odvija.

7. Temperatura se od ekvatora do polova:

8. Označiti abiotičke ekološke faktore:

9. Mora i okeani čine __% površine Zemlje.

10. Kopnene vode čine 71% površine Zemlje.
11. Biljke dišu pomoću:

12. Beskičmenjaci imaju:

13. Organizmi koji aktivno plivaju čine:

14. Kako se nazivaju potpuno potopljene biljke?

15. Šta su prilagođenosti kod životinja na visoku temperaturu?
16. Koja supstanca, koja ulazi u sastav ćelijskih zidova drvenastih biljaka, omogućava veliki rast u visinu?

17. ______ je jedinstvo staništa i biocenoze.

18. Označiti faktore reljefa:

19. Temperatura na kopnu:

20. Od čega zavisi vlažnost vazduha?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста