Električna struja – test (8. razred)

Električna struja – test (8. razred)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Električna struja – test (8. razred)

Резултат теста

1. Zbog dejstva električnih sila, elektroni se kreću usmereno u pravcu električnog polja. Tako se dobija električna struja. - tačno ili netačno?

2. Kada električno polje ne menja svoj smer tokom vremena, naelektrisane čestice kreću se uvek u _______smeru. Takva struja naziva se jednosmerna električna struja.

3. Kada električno polje naizmenično menja smer, takvu struju nazivamo ________________.

4. Broj oscilacija naelektrisanih čestica koje osciluju u jedinici vremena naziva se _______.

5. Koji su neophodni uslovi za pojavu električne struje:
6. Da li izvori struje mogu biti mehanički i svetlosni?

7. Svaki izvor struje karakteriše elektromotorna sila. Elektromotorna sila brojno je jednaka _________ koji neelektrične sile izvrše pri prenosu jediničnog pozitivnog naelektrisanja s negativnog na pozitivan pol izvora, unutar samog izvora.

8. Jedinica za elektromotornu silu je _____, isto kao i za ______.

9. Električna struja brojno je jednaka količini naelektrisanja koje protekne kroz poprečni presek provodnika u jedinici vremena. - tačno ili netačno?

10. Jedinica za električnu struju je _______.
11. Električna struja meri se mernim instrumentom koji se zove ________.

12. Fizička veličina kojom se meri otpor koji sredina pruža usmerenom kretanju naelektrisanih čestica naziva se električna otpornost provodnika . - tačno ili ne

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ