Живот у екосистему

Живот у екосистему

Резултат теста

1. Графички приказ биомасе организама у ланцу исхране назива се...

2. Потрошачима другог реда у ланцу исхране сматрају се...

3. Организми који у процесу фотосинтезе производе храну су...

4. Скуп прилагођености организма на еколошке услове у којима живи назива се...

5. Особине организама које омогућавају опстанак у средини називају се...
6. Која од наведених тврдњи није тачна?

7. Који од наведених еколошких фактора не спадају у абиотичке?

8. Ако кажемо да на живо биће трпи деловање антропогеног фактора мислимо да на њега делује...

9. Укупан простор на планети Земљи у коме се може наћи живот назива се __________.

10. Окружење организма, које чине жива и нежива природа назива се...
11. Скуп јединки исте врсте које живе у исто време на истом станишту назива се...

12. Која од наведених карактеристика не спада у особине популације...

13. Губар је...

14. Биоценоза је...

15. Еколошка ниша подразумева:
16. Доминантна врста у екосистему је врста која је...

17. У старим шумама храста можемо разликовати...

18. Бованско језеро представља...

19. Која од понуђених опција представља популацију...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ