Sistematizacija gradiva – osna i centralna simetrija

Sistematizacija gradiva – osna i centralna simetrija

Резултат теста

1. U kakvom međusobnom položaju mogu da budu prava i kružnica: (označi sve tačne odgovore)

2. U kakvom su međusobnom položaju prava i kružnica ako je rastojanje centra kružnice od prave veće od poluprečnika?

3. Koliko osa simetrije ima kvadrat? ( upiši odgovarajući broj)

4. Na datoj slici je konstruisan ugao od * posmatraj ugao pOq)

5. Koliko tačaka određuje pravu? ( upiši odgovarajući broj)

6. Prava koja dodiruje kružnicu se naziva ________.

7. U kakvom su međusobnom položaju kružnice sa slike?

8. Na osnovu date slike odredi šta je zajedničko za kružnicu k i pravu P:

9. Svaka tačka sa duži podjednako je udaljena od krajeva te duži.

10. Na datoj slici je:

11. Ugao od 60° čini koji dio kruga?

12. Ugao od 22°30' dobijamo tako što simetralom podelimo ugao od:

13. Na datoj slici je prikazana:

14. Centralna simetrija je preslikavanje u odnosu na:

15. Skup tačaka u ravni koje su podjednako udaljenje od jedne fiksne tačke je:

16. Simetrala duži je:

17. . Označi SVE figure koje su osnosimetrične:

18. Osna simetrija je preslikavanje u odnosu na:

19. Kako se nazivaju kružnice na datoj slici su koncentrične.

20. Na osnovu date slike odredi sve tačne tvrdnje:

21. Na osnovu date slike odredi šta je zajedničko za krug K i pravu p:

22. Ako želimo da odredimo tačku koja je podjednako udaljena od krajeva neke duži tada ćemo da:

23. Označi sve tvrdnje koje se odnose na simetralu ugla:

24. Prava koja seče kružnicu naziva se dijagonala.

25. Najduža tetiva kruga je __________. (upiši odgovarajući pojam)

26. Zapis k(M, 3cm) označava:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ