Sistematizacija gradiva – osna i centralna simetrija

Sistematizacija gradiva – osna i centralna simetrija

Резултат теста

1. Skup tačaka u ravni koje su podjednako udaljenje od jedne fiksne tačke je:

2. Označi sve tvrdnje koje se odnose na simetralu ugla:

3. Na osnovu date slike odredi šta je zajedničko za kružnicu k i pravu P:

4. Na osnovu date slike odredi sve tačne tvrdnje:

5. Na osnovu date slike odredi šta je zajedničko za krug K i pravu p:
6. Prava koja dodiruje kružnicu se naziva ________.

7. Ako želimo da odredimo tačku koja je podjednako udaljena od krajeva neke duži tada ćemo da:

8. Ugao od 60° čini koji dio kruga?

9. Simetrala duži je:

10. Zapis k(M, 3cm) označava:
11. . Označi SVE figure koje su osnosimetrične:

12. Na datoj slici je:

13. Koliko tačaka određuje pravu? ( upiši odgovarajući broj)

14. Na datoj slici je prikazana:

15. Kako se nazivaju kružnice na datoj slici su koncentrične.
16. Osna simetrija je preslikavanje u odnosu na:

17. U kakvom su međusobnom položaju kružnice sa slike?

18. Svaka tačka sa duži podjednako je udaljena od krajeva te duži.

19. Koliko osa simetrije ima kvadrat? ( upiši odgovarajući broj)

20. Prava koja seče kružnicu naziva se dijagonala.
21. Centralna simetrija je preslikavanje u odnosu na:

22. Ugao od 22°30' dobijamo tako što simetralom podelimo ugao od:

23. Na datoj slici je konstruisan ugao od * posmatraj ugao pOq)

24. U kakvom su međusobnom položaju prava i kružnica ako je rastojanje centra kružnice od prave veće od poluprečnika?

25. Najduža tetiva kruga je __________. (upiši odgovarajući pojam)
26. U kakvom međusobnom položaju mogu da budu prava i kružnica: (označi sve tačne odgovore)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ