Водоник и кисеоник и њихова једињења – контролни задатак

Резултат теста

1. Електролизом воде могу да се добију:

2. Којим процесом у природи може да настане кисеоник?

3. Шта од наведеног важи за водоник и кисеоник? (више тачних одговора)

4. Праскави гас настаје:

5. Сагоревање је:
6. Када О2 реагује са металима или неметалима, настаје:

7. Шта од наведеног спада у оксиде азота?

8. Оксиди неметала са водом граде:

9. Која реакција представља реакцију настанка хидроксида?

10. Електролитичка дисоцијација или:
11. За базе кажемо да су:

12. Киселинско-базни индикатори служе са доказивање H+ јона у раствору.

13. Киселине у свом саставу садрже атоме:

14. Карбонатни јон је киселински остатак које киселине?

15. Једињења изграђена од катјона метала и анјона киселинског остатка су:
16. Дата реакција је:

17. pH скала има интервал од:

18. Када је H+ < OH‾ , онда је раствор:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ