Temperaturna regulacija

Temperaturna regulacija

1. Kako se vrapci štite od gubitka toplote?

2. Organizmi koji mogu da održavaju stalnu telesnu temperaturu nazivaju se:

3. ________ je sposobnost organizma da reguliše telesnu temperaturu bez obzira na spoljašnje uslove u životnoj sredini.

4. Ćelijskim disanjem nastaje:

5. Endotermne životinje su na fotografiji broj:
6. U koži su neravnomerno raspoređeni ______ za hladnoću i toplotu.

7. Vrsta sa fotografije iznad:

8. Sunčanjem može da se nadoknadi izgubljena toplota.

9. Koja je adaptacija pustinjskog zeca na tople uslove sredine?

10. Ćelijsko disanje je _______ proces.
11. Održavanje stalne telesne temperature je ______ radnja.

12. Gde se nalazi centar za termoregulaciju?

13. Količina toplote zavisi od:

14. U homeotermne organizme ubrajamo:

15. Mitohondrije imaju samo jednu membranu.
16. Afrički sup ima ____ raspon krila. Mahanjem krila se _______.

17. U održanju stalne telesne temperature kod životinja učestvuje:

18. Uši i rep arktičkog zeca su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста