Сличност троуглова – тест (8.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листићи)

Сличност троуглова – тест (8.р.)

Наставни листићи

Резултат теста

1. Ознака за сличне троуглове је:

2. Дрво висине 4 m баца сенку 7 m. Колика је у истом тренутку дужина сенке фабричког димњака у близини, чија је висина 32 m?

3. Дужина дужи ВЕ је:

4. Дужи АС и А'С' су паралелне

5. Пречник описаног круга и страница једнакостраничног троугла су:
6. Ако је дуж АВ = 6 cm и АВ : ВМ = 2 : 3, дужина дужи ВМ је: ( уписати само број)

7. Странице троугла су дужине 12, 24, 27. Најкраћа страница њему сличног троугла је дужинe 8. Најдужа страница њему сличног троугла je: ( уписати само број!)

8. Странице троугла ABC су 16 cm, 12 cm и 8 cm, одреди странице њему сличног троугла ако је коефицијент сличност 4. (2 тачна одговора)

9. Ако су праве p и q паралелне, израчунај дужину дужи АВ

10. Дужине одговарајућих страница сличних троуглова су...
11. Ако је коефицијент пропорционалности 5 и обим већег троугла једнак је 20 cm, колики је обим другог троугла: ( уписати само број!)

12. Одреди a са слике користећи Талесову теорему. ( уписати само број!)

13. Исказ: ако паралелне праве на једној правој одсецају дужи a и b а на другој a΄ и b΄, онда важи а : b = a΄ : b΄ је:

14. Ако је дуж АВ = 6 cm и АВ:ВМ=2:3, дужина дужи ВМ је:

15. Ако је АВ = 8 cm и АВ:ВМ=4:3, ВМ је:
16. Троуглови на цртежу су слични

17. Ако је АС = 0,8 m, CK = 4 m, KE = 3 m, израчунај дужину дужи АВ

18. Слични троуглови имају површине 100 cm² и 25 cm² . Њихов коефицијент пропорционалности је: ( уписати само број!)

19. Странице троугла су дужина 2, 5, 8. Koeфицијент сличности je 2. Странице сличног троугла су:

20. Странице троугла су дужине 12, 24, 27. Најкраћа страница њему сличног троугла је дужинe 8. Најдужа страница њему сличног троугла je:
21. Ако је АВ : CD = EF : GH, АВ = 21 cm, CD = 7 cm и EF = 15 cm, онда је GH: ( уписати само број!)

22. Ако је познато да је DE паралелно са BC (види слику) и AD = 16 cm, DE = 10cm и AB = 24cm, онда је BC: ( уписати само број!)

23. У трапезу ABED краци AD и BE су продужени преко тачака D и E тако да се секу у тачки C. Ако је AB = 15cm, DE=5 cm и BC= 12 cm, тада је дужина крака BE: ( уписати само број!)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ