Површина и запремина призме – тест (8.р.)

Површина и запремина призме – тест (8.р.)

Резултат теста

1. Једна од наведених призми нема дијагонални пресек.

2. Коцка или...

3. Петар је направио правилну шестострану призму на 3Д штампачу од пластике и жели да измери њену масу али нема вагу. Помозите Петру на основу наведених тврђења

4. Означи призму са слике која нема правилну базу.

5. Ако је са В означена површина базе призме, са М површина омотача призме, са Н висина призме, са Р површине целе призме и са V запремина призме, одаберите тачан одговор!
6. Призма на слици је:

7. Израчунај дијагоналу бочне стране правилне четворостране призме, ако је основна ивица a=8cm, а висина призме H=15cm. Упиши само број

8. Колико шестострана призма има ивица? (бочних и основних) Упиш број.

9. Израчунати површину правилне четвораостране призме чија је основна ивица 10cm, а висина призме 15cm.

10. Ако је површина правилне четворостране призме 190cm² а основна ивица 5cm, израчунати висину те призме.
11. Основа праве пизме је ромб чије су дијагонале 12cm и 16cm. Ако су висина призме и основна ивица у размери 3 :2, изачунати површину призме.

12. Основа праве призме је једнакокраки троугао чије су основене ивице 27cm и 11cm, а крак трапеза је 17cm. Израчунати површину те призме ако је висина призме за 5cm дужа од висине основе.

13. Ако је полупречник описаног круга око правилне шестостране једнакоивичне призме 6cm, израчунати површину те призме.

14. Израчунати запремину правилне четворостране призме чија је дијагонала 3,5cm, а дијагонала бочне стране је 2,5cm.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ