Маса и густина – тест

Резултат теста

1. Опирање тела промени стања кретања назива се:

2. Маса и тежина су:

3. Тело мирује или се креће равномерно праволинијски ако на њега делују друга тела или ако се њихово деловање узајамно поништава.Реч је о:

4. Тела веће масе инертнија су од тела мање масе.

5. Тежина тела бројно је једнака:
6. Формула за израчунавање тежине тела је:

7. Јачина гравитационог поља Земље означава се са:

8. Густина тела једнака је:

9. Мерна јединица за густину је:

10. Формула за израчунавање густине тела је:
11. Ако је густина тела већа од густине течности, тело ће у њој:

12. Када је реч о нехомогеним телима, рачуна се:

13. Израчунати тежину мобилног телефона масе 106g.(G=10 N/kg).

14. Тежина ранца са књигама је 42N.Колика је маса књига ако је маса празног ранца 800g?(G=10N/kg).

15. Маса буковог стола је 42kg.Колико је кубних дециметара дрвета уграђено у тај сто? Густина буковог дрвета је 750 kg/m3.
16. У посуди масе 120g налази се 120 mm уља.Коликом силом та посуда делује на подлогу? Густина уља је 920 kg/m3.(G=10N/kg).

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ