Гласовне промене – тест

Гласовне промене – тест

Падежи – тест

Правопис – тест

Творба речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи речи у чијим се облицима врши непостојано а.

2. У речи ТРЧАО извршено је

3. Које гласовне промене уочаваш у речи безакоње (без + закон + је)?

4. У којим речима уочаваш промену Л у О?

5. У примеру МЕСЕЦ - МЕСЕЧИНА десила се
6. У речи ПРЕХРАМБЕНИ извршена је гласовна промена:

7. Која гласовна промена је извршена у речи ДЕБЕО?

8. У именици БЕЗУБ извршена је гласовна промена:

9. Која гласовна промена је извршена у речи АНЂЕО?

10. Која гласовна промена се врши у компаративу придева ЈАК, ДРАГ, ТИХ?
11. У промени по падежима именице ПРАТИЛАЦ уочавамо 2 гласовне промене:

12. У презентској промени глагола ВУЋИ извршила се гласовна промена...

13. У збирним именицама ГРАЊЕ, ЦВЕЋЕ, ПРУЋЕ извршено је...

14. Скочити, точити, лечити... Гласовна промена је:

15. У генитиву једнине именице ГЛЕДАЛАЦ извршене су две гласовне промене. Које?
16. У компаративу придева блед - БЛЕЂИ уочавамо гласовну промену:

17. Означи две реченице у којима нема грешака.

18. Обележи у следећем низу именице у чијој промени не уочаваш сибиларизацију:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ