Informatika i računarstvo u savremenom životu – Test za 5. razred

Резултат теста

1. Šta je računar/kompjuter?

2. Računarski program je niz naredbi koje izvršava računar.

3. Digitalne uređaje upotrebljavamo za:

4. Šta predstavlja prikazana slika?

5. Koji uređaji su digitalni uređaji?
6. Šta je podatak?

7. Šta je informacija?

8. Koji od sledećih navedenih odgovora predstavlja informaciju:

9. Nastavnik fizičkog vaspitanja želi da prikupi podatke o postignućima učenika u različitim disciplinama. Koje podatke treba da prikuplja?

10. Šta je računarstvo?
11. Čime se informatika bavi?

12. Prvi vidovi komunikacije na daljinu bili su duvanje u rogove i udaranje u bubanj ili dim.

13. Informaciono-komukacione tehnologije predstavljaju skup različitih tehnoloških alata i digitalnih uređaja koji se koriste za komunikaciju, stvaranje, širenje, čuvanje i upravljanje informacijama.

14. Skraćenica IoT predstavlja:

15. Internet stvari omogućava povezivanje predmeta iz svakodnevnog života na internet i obezbeđuje da oni komuniciraju sa vlasnikom, ali i međusobno.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ