Deoba i pravila nasleđivanja- pravila nasleđivanja (7.r.)

Deoba i pravila nasleđivanja- pravila nasleđivanja

1. Stalno mesto određenog gena na hromozomu je:

2. Šta su aleli?

3. Kakvi aleli postoje?

4. Koji aleli su ''jači''?

5. U Mendelovim ispitivanjima, alel za _______ boju cveta je dominantan alel, a za _______ recesivan.
6. Koji je bio rezultat Mendelovih ispitivanja u prvoj generaciji potomaka?

7. Aleli koji se nalaze na homologim hromozomima roditelja razdvajaju se prilikom mejoze i nastanka polnih ćelija. Ovo je poznato kao pravilo _______.

8. Prilikom oplođenja dolazi do spajanja _____ dva roditelja, bilo koja spermatična ćelija može da se spoji sa bilo kojom jajnom ćelijom, pa će se dobiti i _______ kombinacije alela kod roditelja.

9. Koji je rezultat spajanja polne ćelije koja nosi dominantan alel sa drugom polnom ćelijom koja, takođe, nosi dominantan alel?

Obnavljanje

10. U kom periodu ćelijskog ciklusa je nasledni materijal u obliku hromatinskih niti?
11. Mitoza je značajna za:

12. Među navedenim događajima, koji je prvi u mitozi?

13. A je alel za tamnu kosu, dok je a alel za svetlu kosu. Pri kombinaciji ''aa'' ispoljava se:

14. Pri ukrštanju graška sa žutim semenom (Aa) sa graškom sa zelenim semenom (aa), potomstvo će činiti jedinke sa:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста