Život pod zemljom- proizvođači i razlagači

Život pod zemljom- proizvođači i razlagači

1. ___________ je tanak spoljašnji sloj Zemljine kore.

2. Supstance u zemljištu koje su organskog porekla su poreklom od:

3. Šta utiče na obrazovanje zemljišta?

4. Zašto zemljište možemo svrstati u ''živo''?

5. Kako se nazivaju naša najplodnija zemljišta, crne boje i bogata humusom?
6. Zemljišta su osnova za proizvodnju biomase i izvor su hrane za čoveka, životinje i biljke.

7. Humus je ________ sastojak zemljišta.

8. Označi tačnu tvrdnju:

9. Na koji način su biljke povezane sa zemljištem?

10. Šta biljke uzimaju iz zemljišta?
11. Koji proces, važan za biljke, se obavlja u listovima?

12. Proizvođači su:

13. Najznačajniji predstavnici zemljišnih organizama su:

14. Jedini organizmi koji mogu da razlože drvo su:

15. Za koju životinju se kaže da je ''fabrika'' za obradu lišća?
16. Ko završava proces razlaganja biljnog materijala?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста