Uticaj dizajna i pravilne upotrebe tehničkih sredstava na zdravlje ljudi – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Da li treba da analiziraš da li je korišćenje određene poznate tehnike i tehnologije u skladu sa očuvanjem životne sredine?

2. Ko su glavni zagađivači vazduha?

3. Jedan od glavnih izvora zagađivanja vazduha je saobraćaj.

4. Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje.

5. Reciklaža uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari ili materijala.
6. Za reciklažu je veoma važno:

7. Najbolje ekološko rešenje je korišćenje povratne ambalaže.

8. Šta sve može da se reciklira?

9. Reciklažom 1tone kancelarijskog papira uštedimo 4.200 kW električne energije, 32.000 l vode, 74% se manje zagađuje vazduh i spasili smo 17 stabala.

10. Potrebo je poseći brojna stabla da bi se proizveo papir.
11. Reciklažom jedne staklene flaše uštedi se dovoljno energije da jedna sijalica od 100W može da svetli puna 4 sata.

12. Koliko % Zemljine površine čini voda?

13. Zagađenje vode je kontaminacija vodenih sistema putem direktnog ili indirektnog ispuštanja različlitih materija u vodu bez adekvatnog tretmana za njihovo uklanjanje.

14. Izvori zagađivanje vode:

15. U fizički pokazatelj kvaliteta vode spada:
16. Načini zagađivanje zemljišta:

17. Sagorivi organski ostaci koji nisu podložni brzoj razgradnji:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ