Српски романтизам – утврђивање

Српски романтизам – утврђивање

Резултат теста

1. ,,Ђулићи увеоци" тематизују:

2. Песма ,,Вече" je:

3. ,,Ђачки растанак" написао је:

4. Која година означава незваничну победу Вукове реформе?

5. Песма која објашњава поетику песника, начин на који уметност настаје, назива се:
6. Ко је написао ,,Житије Хајдук Вељка Петровића"?

7. Ко је написао песму ,,На Липару или Вече"?

8. Романтизам као књижевни правац обележио је:

9. Ко је написао ,,Горски вијенац"?

10. Реч ,,ђулићи" значи:
11. Која збирка песама говори о срећном породичном животу?

12. Песма ,,Међу јавом и мед сном" je:

13. Песму ,,Кад млидија умрети" написао је:

14. Ко је написао песме ,,Међу јавом и мед сном" и ,,Santa Maria della Salute"?

15. Ко је написао спев ,,Смрт Смаил-аге Ченгића"?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ