Spoljašnje sile koje utiču na izgled reljefa I- Test za 5. razred

Spoljašnje sile koje utiču na izgled reljefa I- Test za 5. razred

Стене – кратка провера знања

Литосферне плоче – тест

Постанак и унутрашња грађа Земље – тест

Вулкани и земљотреси – кратка провера

Spoljašnje sile koje utiču na oblik reljefa II- Test za 5. razred

Spoljašnje sile koje utiču na oblik reljefa II- тest za 5. razred

1. Kako se naziva rečna dolina planinskih reka koja ima veoma strme dolinske strane?

2. Šta nastaje usecanjem rečnog korita u podlogu kojom se kreće?

3. Delovanjem reka nastaju:

4. Kako se naziva osnovni akumulativni eolski oblik reljefa u pustinji?

5. Kako se naziva oblikovanje reljefa radom talasa?

6. Fluvijalni oblici reljefa su:

7. Kako nazivamo peskovite pustinje?

8. Kako se naziva proces razaranja i odnošenja stenovitog materijala?

9. Kako se nazivaju kamenite pustinje?

10. Kako se nazivaju velike okuke koje prave korita ravničarskih reka zbog čestog krivudanja po aluvijalnim ravnima?

11. Kod kanjona su dolinske strane gotovo vertikalne.

12. Spoljašnje sile mogu da nagomilavaju razoreni materijal na mestima gde slabi njihova snaga. Ovaj proces se naziva:

13. Taloženjem usitnjenog stenovitog materijala, u neposrednoj blizini obale nastaju akumulativni abrazioni oblici reljefa:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста