Соли – тест

Резултат теста

1. Шта су соли?

2. Формуле соли се састављају на основу наелектрисања јона. Укупно позитивно наелектрисање мора бити једнако укупном негативном наелектрисању.

3. CaSO4 представља:

4. Који називи соли су тачни? (више тачних одговора)

5. Која со је правилно написана?
6. У реакцији базе и киселине настаје со и вода. Таква реакција се зове:

7. NaOH + H2SO4 –––> NaHSO4 + H2O, дата реакција представља:

8. Дисоцијацијом соли долази до:

9. Mg3(PO4)2 или:

10. На основу слике уочити како се кухињска со раствара у води.
11. Електролити су:

12. Ко спада у електролите:

13. Ко не проводи електричну струју:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ