Енглески језик: Present Simple or Present Continuous – тест

Енглески језик: Present Simple or Present Continuous

Резултат теста

1. Oh no! The teacher _______ (come)!

2. He ______ (speak) English very well.

3. My dad ______ (work) hard every day.

4. Present Simple се користи у описивању свакодневних радњи и активности које се понављају у садашњости.

5. Where's Jim? He _______ (watch) TV in his room.

6. The cinema _______ (open) at 10:00 a.m.

7. ____ you usually ____ (have) lunch at home?

8. Present Continuous користимо за описивање радњи које се дешавају у тренутку говора.

9. He ______ (work) at the moment.

10. Present simple tense се употребљава за радње:

11. Present Continuous се употребљава за радње:

12. We _______ (do) a test in a few minutes and we are not ready!

13. I _______ to music every day.

14. The Present Continuous је:

15. Sonia and Mike _________ a book now.

16. Који прилози најчешће иду уз Present Continuos време?

17. What ______ you ______ (do) next Friday?

18. Look! That man _______ (run) after the bus.

19. What _____ you ______ now?

20. Који прилози и фразе за учесталост су карактеристичнe за Present Simple tense?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ