Сила – тест

Резултат теста

1. Узајамно деловање тела непосредним додиром доводи до промене начина њиховог кретања.

2. Промена начина кретања огледа се у:

3. Деформације су еластичне ако се тело по престанку деловања врати у првобитан облик, а пластичне уколико остане трајно деформисано.

4. Магнет може привући:

5. Балон привлачи косу девојчице:
6. Трење:

7. Гравитационо, електрично и магнетно деловање се остварује посредством

8. Тела која имају својство да привлаче предмете од гвожђа, никла или кобалта називају се

9. Сила је векторска физичка величина одређена интензитетом, правцем, смером и нападном тачком.

10. Укупна сила која делује на неко тело назива се
11. Тежина тела је последица деловања:

12. На тело делује сила интензитета 350N.Колики је интензитет те силе изражен у килоњутнима?

13. Два дечака гурају чамац у воду силама истог правца и смера(F1=60N, F2=85N). Коликом резултујућом силом они делују на чамац?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ