Равнотежа тела

Резултат теста

1. Када тело мирује кажемо да је оно у __________.

2. Резултантна сила се испољава као деловање:

3. Када на тело делују силе дуж истог правца које имају исти смер formula je

4. Уколико на тело делују две силе истог правца, али у супротним смеровима, бројна вредност резултантне силе је једнака њиховој ______:

5. Одабери тачну тврдњу:
6. Када се тело након што га мало померимо из његове равнотеже врати у првобитан положај. тада говоримо о:

7. Индиферентна или неутрална равнотежа омогућава телу:

8. Свако чврсто тело које се креће око непокретне тачке - ослонца називамо:

9. Замишљена линија која пролази кроз ослонац и нормална је на раван назива се оса ротације.

10. Формула за момент силе подразумева:
11. Изабери тачну тврдњу:

12. На тело које се нађе у течности или гасу делује сила потиска у _____ смеру од силе теже.

13. Сила потиска зависи од:

14. У формули за силу потиска, p означава:

15. Архимедов закон гласи:
16. Уколико је густина тела мања од густине течности, тада тело _____ :

17. Тело које плива се налази у нестабилној равнотежи.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ